ปีงบประมาณ :   

รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ

งบประมาณ

อยู่ในระหว่างเบิก

ยอดเบิกจ่ายไปแล้ว

สัดส่วน %

ยอดขอยืม

งบคงเหลือ

หมวด ค่าใช้จ่ายบุคลากร

24,726,100.003,250.6022,920,988.7792.700.001,805,111.23

หมวด ค่าใช้สอย/ค่าสาธารณูปโภค

2,648,000.000.002,229,422.6884.190.00418,577.32

หมวด ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ

1,407,000.000.001,145,867.0581.440.00261,132.95

หมวด ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน

6,510,000.00117,000.006,301,019.1696.790.00208,980.84

หมวด ค่าใช้จ่ายลงทุน/จัดซื้อครุภัณฑ์

5,500,000.0054,600.002,828,760.3451.430.002,671,239.66

หมวด อุดหนุน

18,599,716.00489,107.147,295,998.8339.2343,900.0011,303,717.17

   - หมวดอุดหนุนการดำเนินงานบุคคล

2,655,900.000.00676,350.0025.470.001,979,550.00

   - หมวดอุดหนุนการดำเนินงานองค์กร

2,501,542.0011,300.001,298,227.3051.900.001,203,314.70

   - หมวดอุดหนุนการดำเนินงานนักศึกษา

5,192,274.00456,487.142,859,581.7255.0743,900.002,332,692.28

   - หมวดอุดหนุนการดำเนินงานวิจัยและการบริการวิชาการ

8,250,000.0021,320.002,461,839.8129.840.005,788,160.19

หมวด ค่าใช้จ่ายงบกลาง

2,153,870.0055,060.002,033,856.2294.430.00120,013.78

หมวด จัดสรรกองทุนต่าง ๆ

2,308,530.00372,999.970.000.000.002,308,530.00

หมวด อื่นๆ

14,594,500.000.000.000.000.0014,594,500.00